Obchodné podmienky

Obchodná spoločnosť Time Management, s.r.o. so sídlom: Nová 12, 901 01 Malacky, Slovenská republika  IČO: 47 624 671, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka: 96005/B, vydáva tieto obchodné podmienky za účelom úpravy vzájomných práv a povinností medzi Time Management, s.r.o. ako Poskytovateľom a fyzickou alebo právnickou osobou ako Objednávateľom a to vo vzťahu k službám ponúkaným prostredníctvom webstránky timemanagement.sk.

Všetky vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a to: príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Čl. 1 Definície pojmov

1. “Poskytovateľ” je Time Management, s.r.o. so sídlom: Nevädzová 6E, 821 01 Bratislava, Slovenská republika  IČO: 47 624 671, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka: 96005/B

2. ”Objednávateľ” je fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá zašle Objednávku, prostredníctvom ktorej si elektronicky objedná službu. V objednávke je postačujúce uviesť e-mailový kontakt na Objednávateľa.

3. ”Stránka” je webstránka, ktorú prevádzkuje Poskytovateľ za účelom poskytovania Služieb – timemanagement.staging.wpengine.com.

4. ”Služba” je uskutočnenia školenia Poskytovateľom alebo zaslanie elektronických súborov na e-mail Objednávateľa, ktorý si je oprávnený tieto súbory sám vytlačiť a ľubovoľne s nimi nakladať. Aktuálna ponuka Služieb je uvedená na Stránke v sekcii kurzy.

5. ”Cena” je cena za Službu, ktorá je uvedená pri každej Službe zvlásť, ktorú je Objednávateľ povinný uhradiť podľa Platobných podmienok.

6. ”Objednávka” je odoslaný elektronický formulár, zaslanie požiadavky e-mailom, faxom alebo písomne Objednávateľom na kontaktné údaje uverejnené na Stránke, ktorá špecifikuje objednanú Službu. Objednávka je záväzná. E-mailová adresa uvedená v objednávke sa považuje za e-mailovú adresu určenú na komunikáciu s Objednávateľom a na doručovanie.

7. ”Platobné podmienky” sú platobné inštrukcie, lehoty splatnosti a výsledná cena Služby, za ktorých Poskytovateľ poskytne Službu. Na Stránke sú uvedené možné spôsoby platby za Služby, pričom sú to najmä platba prostredníctvom Bankového prevodu a služby TrustPay, ktorú technicky zabezpečuje spoločnosť Trust Pay, a.s.

8. ”Účet” je bankový účet Poskytovateľa 2928907442/110 vedený v Tatra banka, a.s. (IBAN: SK0611000000002928907442, SWIFT: TATRSKBX) ako aj účet TrustPay.

9. "Návštevník" je každý človek, ktorý otvorí Stránku na svojom počítači, mobilnom telefóne alebo inom podobnom zariadení.

Čl. 2 Všeobecné upozornenia

1. Služby, ktoré poskytuje Poskytovateľ prostredníctvom Stránky sú určené výlučne na záujmové a zábavné účely. Služby sú určené na poznanie a rozvoj vlastnej osobnosti Objednávateľa a neslúžia ako diagnostika. Použitie Služieb nenahrádza osobné psychologické ani psychiatrické vyšetrenie.

2. Poskytovateľ nie je psychológ ani psychiater.

3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za osobnú reakciu Objednávateľa na akékoľvek poskytnutie Služby.

4. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie poskytovaných Služieb. Služby sú určené pre zábavu Objednávateľa. Poskytovateľ upozorňuje, že v prípade Služieb zasielaných na e-mail Objednávateľa na účely tlače, takto vytlačený e-mail Poskytovateľa, resp. jeho prílohy nie sú určené pre deti mladšie ako 36 mesiacov a aj pri používaní staršími deťmi je potrebný dohľad rodičov.

Čl. 3 Vznik zmluvného vzťahu

1. K vzniku zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a k uzavretiu Zmluvy dochádza elektronicky – na diaľku – odoslaním Objednávky Objednávateľom (oferta) a jej prijatím Poskytovateľom elektronickou odpoveďou e-mailom alebo sms správou na mobilné číslo uvedené Objednávateľom. K uzavretiu Zmluvy môže dôjsť aj akceptáciou Objednávky Poskytovateľom a to poskytnutím objednanej Služby.

2. Predmetom Zmluvy je Služba špecifikovaná v Objednávke príp. jej prijatí.

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku z akéhokoľvek dôvodu ako aj bez uvedenia dôvodu.

4. Poskytovateľ je oprávnený zaslať v prijatí Objednávky zmeny Objednávky, ktoré vyplynú z povahy veci alebo z právnych predpisov.

5. Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Objednávateľ pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi dôsledkom toho, že Objednávateľ zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Objednávateľovi dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Poskytovateľa.

Čl. 4 Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť 100% Ceny bez odkladu pri zadaní Objednávky na Účet vopred, čiže pred poskytnutím Služby. Poskytovateľ je povinný dodať Službu až po uhradení Ceny. V prípade ak Objednávateľ Cenu neuhradí ani do 3 dní odo dňa zaslania Objednávky platí, že od Zmluvy odstúpil a nežiada dodanie objednanej Služby.

2. Cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na Účet Poskytovateľa.

3. Objednávateľ berie na vedomie, že do dňa uhradenia 100% Ceny nie je Poskytovateľ povinný začať s vybavovaním Objednávky a neplynú žiadne lehoty na vybavenie Objednávky a dodanie Služby.

4. Poskytovateľovi vzniká nárok na úhradu Ceny odvolaním Objednávky Objednávateľom.

5. Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ako pre podstatné porušenie zmluvy v prípade ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek časti Ceny o viac ako 7 dní.

6. Objednávateľ si je oprávnený zvoliť akýkoľvek Poskytovateľom umožňovaný spôsob platby. Spôsoby platby umožňované Poskytovateľom sú zverejnené na Stránke.

7. Poskytovaťel vystaví a zašle na e-mail uvedený Objednávateľom v objednávke daňový doklad za každú službu, ktorú si Objednávateľ objednal a uhradil.

Čl. 5 Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

1. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednanej Služby.

2. Návštevník stránky, ktorý sa na stránke registruje, dáva súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov Poskytovateľom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom 428/2002 Z.z., odo dňa registrácie na Stránke na dobu neurčitú v rozsahu všetkých poskytnutých údajov Objednávateľom alebo Partnerom a požadovaných údajov Poskytovateľom.

Čl. 6 Autorské práva

1. Poskytovateľ je vlastníkom všetkých autorských práv k poskytovaným Službám. Objednávateľ nie je oprávnený za žiadnych okolností šíriť akýmkoľvek spôsobom ďalej Poskytovateľom poskytnutú Službu.

Čl 7. Záručné podmienky a reklamácie

1. Pri on-line službách Poskytovateľ nad rámec zákona garantuje Objednávateľovi vrátenie vynaložených peňažných prostriedkov bez udania dôvodu. Viac informácií o garancii vrátenia peňazí je uvedených osobitne pri každej Službe.

2. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia Služby, pokiaľ bola Služba objednaná prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Objednávateľ je povinný oznámiť vrátenie Služby Poskytovateľovi vopred s uvedením čísla faktúry na ktorú bola Služba zakúpená. V prípade vrátenia Služby dodanej formou zásielky, sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 30 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

3. Na reklamáciu Služby sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Čl. 8 Zánik Zmluvy

1. Zmluva zaniká splnením, odstúpením v zmysle obchodných podmienok alebo dohodou zmluvných strán, ktorá obsahuje aj dohodu o vyrovnaní vzájomných nárokov.

2. Zmluva zaniká odstúpením z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto Zmluve zo strany Poskytovateľa.

Čl. 9 Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa považuje za uzatvorenú dňom prijatia Objednávky Poskytovateľom.

2. Súčasťou zmluvy sú aj Obchodné podmienky v znení platnom k dátumu uzatvorenia Zmluvy.

3. Zmluva sa spravuje právnym poriadkom SR a primerane sa na ňu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

4. V prípade vzniku sporov medzi stranami zo zmluvného vzťahu založeného Stránkou je na ich riešenie príslušný súd Slovenskej republiky.

5. Objednávateľ vyhlasuje, že sa pravidelne oboznamuje s informáciami uvádzanými Poskytovateľom na Stránke, najmä s popisom Služieb a týmito Obchodnými podmienkami, ktoré môže poskytovateľ aktualizovať.

6. Písomnosti zaslané Poskytovateľom Objednávateľovi sa doručujú hlavne e-mailom a v prípade, ak je nevyhnutné tieto zaslať poštou tak sa použije adresa Objednávateľa uvedená v Objednávke. V prípade zaslania zásielky poštou sa zásielka Poskytovateľa považuje za doručenú uplynutím 10 dní odo dňa jej zaslania, v prípade faxu vytlačením potvrdenia o prijatí faxu a v prípade zasielania zásielky e-mailom odoslaním e-mailu a to bez ohľadu na skutočnosť či sa o nej Objednávateľ dozvedel.

7. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22.03.2014